Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Orde del dia ple ordinari de 13 de desembre de 2021

Ple ordinari que es realitzarà per mitjans electrònics i telemàtics.
El dilluns 13 de desembre de 2021 a les 17:30 hores, per mitjans electrònics i telemàtics, es realitzarà ple en sessió ordinària.

Orde del dia:

1.-  Aprovació Acta anterior de data 8 de novembre de 2021.

PART RESOLUTIVA
2.-  6188/2021/GEN  Presa  de  raó  de  la  renúncia  del  Regidor  Sr.  Rafael  Gómez  Muñoz, legislatura 2019-2023
3.-  2989/2021/GEN  Ctto.  17/2021  –  Aprovació  classificació  i  proposta  d'adjudicació  elevada per la Mesa de contractació, relatiu al contracte servei de conservació, manteniment, neteja i millora dels Parcs, jardins, zones verdes, interfície, zones d'esplai caní, zona enjardinada de  la CV-370,  carril  bici,  solars  de  propietat municipal  i  totes  aquelles que  consten  en  el PPT del municipi de Riba-roja de Túria,
4.-  5531/2021/GEN Ratificar  la Resolució  d'Alcaldia núm. 3233/2021 de 22 de novembre pel Ple municipal i donar trasllat d'aquest acord a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
5.-  5640/2021/GEN proposta d'acord de l'Equip de Govern: Pla de la Infància i Adolescencia. 
6.-  4313/2021/GEN: Acord relatiu a l'ESTUDI DE DETALL DEL PROJECTE A REALITZAR EN LA  PARCEL·LA  M-  11  DEL  PARC  LOGÍSTIC  VALENCIÀ.  (REF.  CADASTRAL: 2336101YJ1723N0001DI/*2336102YJ1723N0001XI)
7.-  6116/2021/GEN  Modificació  puntual  de  la  Relació  de  Llocs  de  treball  (RPT),  relatiu  a diversos canvis de denominació de places, addició de complements salarials i modificació de nivells de destí en uns certs llocs singularitzats. (Sense dictaminar)
8.-  6119/2021/GEN Tercera modificació puntual de la Relació de Llocs de treball (RPT), relatiu a l'àmbit de la Policia Local per augment de complements de destí i actualització del càlcul dels complements específics. (Sense dictaminar)
9.-  4869/2021/GEN Aprovació  del PLA DE CONTRACTACIÓ  2022  de  l'Ajuntament  de Riba-roja de Túria.
10.- 4732/2021/GEN Aprovació  del Pla Anual Normatiu  de  l'Ajuntament  de Riba-roja  de Túria per a l'any 2022.
11.- 6062/2021/GEN Aprovació inicial modificació del Reglament Orgànic Municipal -Reglament d'Organització i Funcionament del Govern i de l'Administració Municipal-
12.- 73/2021/PGRU Moció del  grup municipal Ciutadans per  a  la  creació del  premi  a  la millor escena fallera que represente el comerç local.
13.- 74/2021/PGRU Moció del grup municipal Ciutadans per a la instal·lació de minipunts nets
14.- 75/2021/PGRU Moció que presenta el Grup Municipal Popular de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria per a mostrar el suport sense fissures a les forces i cossos de seguretat i per a exigir al Govern d'Espanya que no modifique la Llei de Seguretat Ciutadana
15.- 76/2021/PGRU Moció conjunta dels Grups Municipals Podem Riba-roja Pot i L’Esquerra de Riba-roja per a facilitar l'accés al Patrimoni de Riba-roja de Túria a les persones invidents.
16.- 77/2021/PGRU Moció conjunta dels Grups Municipals Podem Riba-roja Pot i L’Esquerra de Riba-roja per  un  Pla  Estratègic  d'Atenció  a  les  Persones Majors  en  situació  de  Soledad  No  Desitjada,  i  la implementació del servei de Teleassistència Domiciliària

PART D'INFORMACIÓ, IMPULS I CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
17.- 5330/2021/GEN  Dació  compta  de  la  informació  trimestral  corresponent  al  TERCER TRIMESTRE de 2021: càlcul del Període Mitjà de pagament a proveïdors; informe trimestral de  seguiment  de  deute  comercial;  actualització  CIR  Local;  informes  realitzats  per  la Intervenció  municipal;  execució  trimestral  del  pressupost  municipal;  i  moviments  de  la tresoreria municipal.
18.- Donar compte de les Resolucions de la número 2896/2021 a la 3333/2021.
19.- Precs i Preguntes

Es podrà seguir en directe la retransmissió del ple a través del següent enllaç: https://www.youtube.com/user/ribaredosic i els serveis de Ràdio Riba-roja, 105.2 FM, i serà gravat per TV Riba-roja.