Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

Está usted en:
  • Imprimir

Sol·licitud de subvenció RIBACTIVA EMPREN 2021

(5)
L'Ajuntament ha obert el termini de presentació sol·licitud de subvenció RIBACTIVA EMPREN 2021 per a autònoms, professionals i microempreses de l'àmbit del comerç minorista i la prestació de serveis que han iniciat la seua activitat durant l'any 2021.

'FOMENT ECONÒMIC I COMERÇ' 11 de juny de 2021

Beneficiaris: Podran ser beneficiaris les persones físiques i jurídiques legalment constituïdes que, sent persona autònoma, professional o microempresa comercial que duguen a terme les activitats comercials i de prestació de serveis al consumidor final en l'àmbit territorial de Riba-roja de Túria.

Termini de presentació: Del 5 de juny al 31 d'octubre de 2021.

Mitjà de presentació: La sol·licitud de subvenció, els annexos i altres documents s'hauran de presentar a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria. Les sol·licituds hauran de dirigir-se a l'Agència de Desenvolupament Local

Requisits:
:: Que l'activitat econòmica siga desenvolupa en el terme municipal de Riba-roja de Túria.
:: Que la persona, o almenys la meitat de les persones emprenedores que constituïsquen l'empresa es troben empadronades a Riba-roja de Túria abans de la convocatòria de les bases (abans del 4 de juny de 2021).
:: Que es produïsca alta nova, tant en la Seguretat Social com en l'activitat entre l'1 de gener de 2021 i el 31 d'octubre de 2021, tots dos inclusivament.
:: Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
:: No tindre cap deute pendent amb l'Ajuntament de Riba-roja de Túria

Import de l'ajuda: Amb caràcter general s'estableix una ajuda de 2.000 euros, incrementant-se en 1.000 euros, fins a un màxim de 3.000 euros, si el/la emprenedor/a presenta algun d'aquests requisits:
:: Dona
:: Major de 45 anys
:: Persona desocupada més d'1 any en les oficines Labora.
:: Joves fins a 30 anys.
:: Persona amb diversitat funcional d'almenys el 33%
:: Persona amb el risc d'exclusió social. (Amb informe del departament de Serveis Socials Municipals).

Justificació: Despeses afectes directament a l'activitat. Que siguen realitzats des de l'1 de gener al 31 d'octubre de 2021.

Despeses subvencionables:

Despeses de constitució.
Despeses corrents i de funcionament:

:: Arrendament local comercial
:: Compres de mercaderies i aprovisionaments
:: Despeses de subministraments d'energia elèctrica i comunicacions
:: Despeses de reparacions i conservacions, consumibles d'oficina, serveis de professionals independents, equips de protecció individual, primes d'assegurances, publicitat i propaganda.
:: Despeses de les quotes a la Seguretat Social de l'empresari individual o les quotes a càrrec de l'empresa.
:: Despeses d'interessos d'hipoteques vinculades a l'establiment comercial
:: Quotes d'associacions de comerciants i professionals
:: Despeses de cursos de formació per a augmentar el coneixement de l'emprenedor tant en el seu sector, com del mercat i ús de les noves tecnologies.
:: Despeses d'elaboració de pla de viabilitat del seu negoci realitzat per serveis professionals independents.
:: Despeses de quotes a les diferents associacions empresarials
:: Altres despeses corrents vinculades a l'activitat.

IMPORTANT: Es recomana que juntament amb la sol·licitud de subvenció i tots els documents normalitzats es presente els documents justificatius de la subvenció annexos corresponents, factures acreditatives de despesa i documents de pagament acreditats mitjançant entitat bancària.

Mes informació:
Agència de Desenvolupament Local de Riba-roja
Telèfon: 962779296
Horari d'atenció: De 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres
Correu de consultes: comercio@ribarroja.es