Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8

ORIENTACIÓN AL USUARIO

  • Imprimir

Unitat de Transparència

Reglament de Participació ciutadana i Transparència.

Article 10. Unitat responsable.

El Departament de Participació Ciutadana i Transparència serà el responsable de l’estructura administrativa que, sota la direcció de la Secretaria General, desenvoluparan les funcions següents:

Dret d’accés a la informació:
a) Rebre i donar tramitació a les sol·licituds d’accés a la informació.
b) Realitzar els tràmits interns necessaris per a donar accés a la informació sol·licitada.
c) Realitzar el seguiment i control de la correcta tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació.
d) Portar un registre de les sol·licituds d’accés a la informació.
e) L’elaboració dels informes en matèria de transparència administrativa, reutilització i dret d’accés a la informació pública.
Publicitat activa:
a) Demanar i difondre la informació a què es referix el capítol III d’este reglament.
b) Assegurar la disponibilitat en la respectiva pàgina web o seu electrònica de la informació l’accés de la qual se sol·licita amb més freqüència.
c) Mantindre actualitzat un catàleg o mapa de continguts en el que queden identificats els distints tipus d’informació.
d) L’adopció de les mesures necessàries per a garantir que la informació pública es trobe disponible en bases de dades electròniques a través de xarxes públiques electròniques.

Capítol VII. Avaluació i seguiment.

Article 50. Òrgan responsable.

1. El departament de participació ciutadana i transparència, en exercici de les seues facultats exercirà la competència per a la realització de quantes actuacions siguen necessàries per al desenvolupament, implementació i execució del contingut del present Reglament.

2. Així mateix el departament de participació ciutadana i transparència, exercirà les funcions derivades del compliment de la normativa vigent, a què se li encomanaran els objectius de desenvolupament, avaluació i seguiment de la normativa en la matèria i l’elaboració de circulars i recomanacions, així com la coordinació amb les àrees organitzatives en l’aplicació dels seus preceptes.

Article 51. Activitats de formació, sensibilització i difusió.

L’Entitat Local realitzarà quantes actuacions resulten necessàries per a garantir l’adequada difusió i coneixement del que disposa el present reglament. A este efecte dissenyarà accions de publicitat a través dels seus mitjans electrònics i dels instruments de participació ciutadana existents en el seu àmbit territorial. Així mateix articularà accions formatives específiques destinades al personal.

Article 52. Pla i Memòria anual.

1. Els objectius i actuacions per al desenvolupament i manteniment de la transparència, accés a la informació i reutilització es concretaran en plans anuals. El resultat de les labors d’avaluació i seguiment de l’execució dels plans i d’estes disposicions serà objecte d’una memòria que, anualment, elaborarà el servei responsable, per al que comptarà amb la col·laboració de tots els serveis que estaran obligats a facilitar quanta informació siga necessària sobre la seua àrea d’actuació.

2. En el procés d’elaboració de la memòria anual se sol·licitarà la valoració estructurada del que realitza i es recopilaren propostes d’actuació a la ciutadania a través dels òrgans de participació ciutadana existents o altres mecanismes de participació.

 

:: Informes i documentació. 

Circular 1-2018.

- Memòria anual 2018 Publicitat Activa .

Certificat Junta de Govern Local 

Circular 2-2019

 

Unitat administrativa:

Responsable de la unitat: Alejandro Gimeno Gadea.
Telèfon: 678478662
Adreça: C/ Garelli i Pastor
Correu electrònic: participacionciudadana@ribarroja.es