Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8
  • Imprimir

Relació de Llocs de Treball (RPT) de l'Ajuntament

(7)
La relació de llocs de treball (RPT) és un instrument tècnic a través del qual es realitza l'ordenació del personal al servei de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, en funció de la necessitat dels serveis i dels requisits de cada lloc de treball.

La Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana defineix com a personal empleat públic a qui exerceix professionalment funcions retribuïdes al servei, entre altres, dels interessos generals de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, així com els consorcis adscrits a aquestes, els organismes autònoms locals i les entitats públiques empresarials locals.

El personal empleat públic es classifica en: personal funcionari de carrera; personal funcionari interí; personal laboral, ja siga fix, per temps indefinit o temporal; i personal eventual.

Accedeix a la RPT de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria a través dels següents documents:

Font: Departament de Recursos Humans
Periodicitat: anual
Data d'actualització del text: gener 2022
Fonament jurídic: art. 18.1 d) del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria; art. 74 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic; art. 47.1 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana; art. 127 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local; art. 168.1.c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals;
 
Indicador del Portal de Transparència: 1. Transparència activa i informació sobre la corporació municipal: 1.1. Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament: Ítem 4
Indicador de l'índex de transparència DYNTRA: dam114