Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9
  • Imprimir

Nomenaments Personal de Confianša

(3)
El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, defineix el personal eventual com aquell que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, sent retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquest fi.
 
El número, característiques i retribucions del personal eventual serà determinat pel Ple de cada Corporació, al començament del seu mandat. Aquestes determinacions només podran modificar-se amb motiu de l'aprovació dels pressupostos anuals
 
El nomenament i cessament seran lliures. El cessament tindrà lloc, en tot cas, quan es produïsca el de l'autoritat a la qual es preste la funció de confiança o assessorament.
 
La condició de personal eventual no podrà constituir mèrit per a l'accés a la Funció Pública o per a la promoció interna.
 
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local estableix que els Ajuntaments de Municipis amb població superior a 20.000 i no superior a 50.000 habitants podran incloure en les seues plantilles llocs de treball de personal eventual per un número que no podrà excedir de set.

Les Corporacions locals publicaran semestralment en la seua seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la Província o, en el seu cas, de la Comunitat Autònoma uniprovincial el número dels llocs de treball reservats a personal eventual.
 
El President de l'Entitat Local informarà el Ple amb caràcter trimestral del compliment del que es preveu en l'article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
 
Accedeix a la relació de personal eventual de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria a través dels documents següents:

Font: Departament de Recursos Humans
Periodicitat: cada vegada que es produïsca un nou nomenament o cessament
Data d'actualització del text: gener 2022
Fonament jurídic: art. 18.1 d) del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria; art. 12 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic; art. 20 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana; art. 104 y 104 bis del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local
 
Indicador del Portal de Transparència: 1. Transparència activa i informació sobre la corporació municipal: 1.1. Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament: Ítem 4
Indicador de l'índex de transparència DYNTRA: —