Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9
  • Imprimir

Òrgans descentralitzats, ens instrumentals i/o societats municipals

La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic regula en el Títol II l'organització i funcionament del sector públic institucional.

El Capítol I Del sector públic institucional del Títol II de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, té caràcter bàsic, abastant els articles 81 i 82.

En ells s'estableixen els principis generals als quals estan sotmeses en la seua actuació les entitats que integren el sector públic institucional: principis de legalitat, eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera així com al principi de transparència en la seua gestió (art. 81.1).

L'article 82 regula a nivell legal de forma unificada l'Inventari d'Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local, configurant-ho com un registre públic administratiu que garanteix la informació pública i l'ordenació de totes les entitats integrants del sector públic institucional qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica

S'exigeix inscriure en aquest Inventari, almenys la creació, transformació, fusió o extinció de qualsevol entitat integrant del sector públic institucional, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, serà inscrita en l'Inventari d'Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local.

En aquest espai es presenta el llistat d'organismes autònoms locals; societats mercantils i entitats públiques empresarials; fundacions, institucions sense ànim de lucre i comunitats d'usuaris; consorcis i altres entitats locals d'àmbit diferent al municipi de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria o en les quals s'integra el mateix:

Organismes autònoms locals:

No existeixen organismes autònoms locals vinculats o dependents de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria.

Societats mercantils i entitats públiques empresarials:

No existeixen societats mercantiles i entitats públiques empresarials vinculades o dependents de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria.

Fundacions, institucions sense ànim de lucre i comunitats d’usuaris:

:: Cdad. Usu. Vertidos Camp de Turia II (sectorizado por la IGAE)
:: Federación Española de Municipios y Provincias
:: Federación Valenciana de Municipios y Provincias

Consorcis:

:: C. Serv. Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Valencia
:: C. Ejecución Previsiones Plan Zonal de Residuos 4, Área de Gestión V3

Altres entitats locals d’àmbit distint al municipi:

:: Mc. Camp de Turia

Accedeix a l'Inventari d'Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local a través de l'enllaç següent: https://bit.ly/33qQErF

Com puc buscar informació en l'Inventari d'Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local?: Accedeix a Informació Corporacions Locals: Base de dades General d'Entitats Locals: Entrar: Províncies València: Ajuntament Riba-roja de Túria

Font: Secretaria
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització del text: gener 2022
Fonament jurídic: art. 18.1 e) del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria; arts. 81 i 82 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
 
Indicador del Portal de Transparència: 1. Transparència activa i informació sobre la corporació municipal: 1.1. Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament: Ítem 5 i Ítem 6. 3. Transparència econòmic-financera: 3.1 Informació contable i pressupostaria. Ítem 39. 
Indicador de l'índex de transparència DYNTRA: dam122