Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

8
  • Imprimir

Programes mixts Formaciˇ i Ocupaciˇ

(7)
Tallers d'Ocupació.

El Programa de Tallers d'Ocupació, cofinançat pel Fons Social Europeu, es configura com un programa mixt d'ocupació i formació que té com a objecte incrementar la empleabilitat de les persones aturades de vint-i-cinc o més anys, amb la finalitat de facilitar la seua inserció laboral, combinant la formació amb l'ocupació, mitjançant la realització d'accions formatives en alternança amb la realització d'obres o la prestació de serveis d'utilitat pública o interès social, prevalent-se aquells projectes de caràcter innovador tenint-se en compte la seua incidència en nous jaciments d'ocupació.

Persones destinatàries

Les persones destinatàries d'aquest programa han de complir els següents requisits mínims:

:: Tindre 25 anys o més.
:: Ser aturades, entenent-se com a tals a les persones demandants d'ocupació no ocupades registrades en el Servef.
:: Complir els requisits establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.

Realització dels projectes

Els projectes tindran una durada de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida a l'aprenentatge, la qualificació i adquisició d'experiència professional, als efectes de la qual es dedicarà a formació per a l'ocupació un mínim del 25% de la durada del projecte. Els projectes hauran de desenvolupar exclusivament especialitats dirigides a l'obtenció dels Certificats de Professionalitat complets.

L'alumnat serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant exclusivament el contracte per a la formació i l'aprenentatge.

Projectes T’Avalem.

Una especialitat dels tallers d'ocupació són els projectes T'Avalem. Es configuren com a programes mixts d'ocupació formació que tenen per objecte cobrir les deficiències estructurals detectades en matèria de qualificació-inserció en la planificació estratègica del Servef, així com la millora de la qualificació i la inserció professional dels joves. Per a beneficiar-se d'aquesta acció derivada del Sistema Nacional de Garantia Juvenil els joves han d'estar inscrits aquest Sistema. El Programa es durà a terme mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, a fi de facilitar una oportunitat laboral simultània a la formació necessària per a adquirir les competències que augmenten la qualificació-inserció de les persones treballadores formades. Els projectes aniran dirigits exclusivament a la participació en obres o serveis d'utilitat pública o interès social la realització del qual contemple especialitats que disposen dels corresponents certificats de professionalitat.

Formació per a l'ocupació.

Aquest Programa està dirigit, prioritàriament, a persones en situació de desocupació, a fi de proporcionar-los una qualificació professional per a exercir una ocupació adequada a les necessitats del mercat de treball i estimular la seua inserció laboral.

Finalitzat el curs, l'alumnat podrà obtenir el certificat individualitzat d'aprofitament en el cas d'haver superat amb èxit el curs complet o algun mòdul, amb indicació dels mòduls formatius superats i la durada de cadascun d'ells, així com la realització de Pràctiques Professionals No Laborals o la Formació Pràctica en Centres de Treball, la seua durada i l'empresa en la qual s'han desenvolupat. Així mateix, s'indicaran les dades del registre del certificat.

Si el curs superat respon total o parcialment a un Certificat de Professionalitat, s'emetrà, prèvia sol·licitud de l'alumnat, el corresponent Certificat de Professionalitat, o l'Acreditació Parcial Acumulable i, si escau, la certificació de les unitats formatives corresponents.

L'horari del curs en el període d'estada en el centre formatiu estarà comprès entre quatre i sis hores diàries, de dilluns a divendres, ininterrompudament excepte excepcions.

L'horari del mòdul de Pràctiques Professionals No Laborals o Formació en Centres de Treball (PPNL/FCT) s'adequarà, en la mesura del possible, a les condicions dels centres de treball en els quals es duguen a terme.

Les pràctiques realitzades no suposaran l'existència de relació de naturalesa jurídica laboral o funcionarial entre l'alumnat i el centre de treball, per la qual cosa no podran percebre retribució alguna per la seua activitat formativa.

L'alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació, podent percebre, si escau, les ajudes establides per la seua assistència.

A més, estarà assegurat per l'entitat, durant tot el període formatiu en el qual romanga d'alta en el curs, en la Formació Pràctica en Centres de Treball o en les Pràctiques Professionals No Laborals.

Ajudes a l'alumnat

L'alumnat aturat que haja superat amb èxit els mòduls propis de l'especialitat principal podrà sol·licitar l'ajuda en concepte de transport, manutenció i allotjament i manutenció segons les condicions de l'Ordre de referència. A més, l'alumnat amb discapacitat igual o superior al 33% tindrà dret a una ajuda per dia assistit.

Els cursos oferits en procés de selecció estan publicats en la pestanya de Formació del AUTOSERVEF

Tota la informació actualitzada de convocatòries de tallers la trobaràs en Notícies d'Actualitat.

On localitzar-nos:
:: Carrer Eusebio Benedito, 30
:: Informació i cita prèvia: 96 277 92 96
:: Correu electrònic: adl@ribarroja.es

Horari d’atenció al públic:
:: De dilluns a divendres de 08:30 a 14:00 hores.