Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

Consells Sectorials


Què són els Consells Sectorials?

Els Consells Sectorials són òrgans de participació, informació, control i assessorament, de naturalesa consultiva en l'àmbit municipal. La seua finalitat i objectius són els de facilitar la participació de la ciutadania i canalitzar la informació de les entitats associatives i organitzacions no lucratives en els assumptes municipals.

Amb l'aprovació del Reglament regulador del Consell General de Participació Ciutadana “Consell de Poble” (BOPV n.º 11 el dia 17/01/2017), els Consells Sectorials han de funcionar de manera coordinada i sota la direcció del Consell General de Participació Ciutadana (art. 3 del Reglament), en nom d'una major eficàcia i eficiència en benefici del ciutadà.

Com es creen els Consells Sectorials?

L'acord de creació de cada Consell serà adoptat pel Ple de la Corporació previ informe de l'Àrea o Àrees competents i del Consell General de Participació Ciutadana “Consell de Poble” en relació amb les iniciatives municipals relatives al sector d'activitat pròpia d'aquest, per raó al Consell que es constituïsca, i dictamen de la Delegació de Participació Ciutadana.

Aquest acord contindrà necessàriament el nom del Consell, l'aprovació de la seua normativa de funcionament si és necessària i la forma de nomenament o designació dels seus components, així com la periodicitat de les seues sessions, entre d’altres. Els seus acords tindran el caràcter d'informe o petició i no seran vinculants per als òrgans de Govern Municipal.

Quines són les funcions dels Consells Sectorials?

:: Informar l'Ajuntament de Riba-roja de Túria a requeriment d'aquest.
:: Presentar iniciatives, suggeriments i propostes per a ser debatudes en els Òrgans Municipals corresponents.
:: Col•laborar en els estudis i elaboració de programes, projectes i disposicions generals del sector.
:: Proposar conjuntament solucions a problemes del sector d'activitat a què es refereix el Consell.
:: Coordinar-se amb el Consell General de Participació Ciutadana “Consell de Poble” en tot quant afecte tots dos òrgans de participació, evitant duplicitats i col•laborar amb l'Ajuntament de Riba-roja de Túria en l'aplicació de polítiques que previnguen situacions de risc, conflictes veïnals i causes d'inseguretat i marginació.
 
Font: Departament de Transparència, Govern Obert i Participació Ciutadana
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització del text: març 2022
Fonament jurídic: art. 6.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i art. 62 del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria
 
Indicador del Portal de Transparència: Portal de Transparència: Unitat de Transparència
Indicador de l'índex de transparència DYNTRA: —

 

(id: 11813)