Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

Declaració de Béns i Activitats de la Corporació Municipal

Base Legislativa i Normativa:

- Llei 19/2013 del 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern; Article 8.h.
- Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Disposició addicional segona.
- ​Decret 105/2017, 28 de juliol del Consell, de desenvolupament de la llei 2/2015, de 2 d'abril de la GVA, en matèria de transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. Article 36.
- Adhesió al  Codi de Bon Govern de la FEMP pel Ple de la Corporació el 15/12/2016. Règim d'Incompatibilitats i Retribucions.
- Reglament de Participació ciutadana i Transparència. Article 18.1.h.