Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

Centre Social

El Centre Social és la unitat d'organització, física i funcional, dotada d'una infraestructura material en la qual s'ofereixen o des de la qual es materialitzen prestacions i programes de serveis socials dirigits a totes les persona residents en el municipi de Riba-roja de Túria i que tenen un interés comunitari.

Què són els Serveis Socials Inclusius?

El sistema Públic Valencià de Serveis Socials està conformat per una xarxa articulada de serveis de responsabilitat pública que constitueix una estructura funcionalment, territorialment i competencialment integrada, composta per tots aquells serveis socials de titularitat pública prestats directament per les administracions públiques i el sector públic instrumental.

Quina és la seua missió?

El Sistema Públic Valencià de Serveis Socials té per objecte garantir l'exercici d'aquells drets socials que li són propis, afavorint la inclusió social, l'autonomia i el desenvolupament personal, la convivència, la igualtat d'oportunitats i la participació social, desenvolupant una funció promotora, preventiva, protectora, d'acompanyament, de suport i de rehabilitació davant les necessitats socials originades per situacions de vulnerabilitat, desprotecció, desemparament, dependència o urgència social.

Des de l'Àrea de Serveis Socials es tracta de donar resposta als drets socials bàsics de la ciutadania, i per tant, la intervenció que es desenvolupa en aquest àmbit inclou accions i mecanismes diversos de protecció i inclusió social.

On estem?

El Departament de Serveis Socials es troba situat en la primera planta del Centre “La Botaia” en el C/ Santander, 4.
Telèfon: 96 165 31 47
E-mail: ssociales@ribarroja.es
Horari d'atenció al públic, prèvia cita, és: de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores.

:: L'horari d'atenció amb el personal tècnic corresponent estarà en funció del servei o informació sol·licitada.
:: No obstant això, les situacions d'emergència s'atendran de manera immediata al llarg de tot l'horari del centre.

Amb quins professionals compta?

Actualment l'Equip de Serveis Socials el conformen un total de 16 professionals amb formació en diferents branques acadèmiques com són el treballat social, la psicologia, la pedagogia, l'educació social, el dret i l'administració.

És un equip multidisciplinari i multiprofessional que atén a tots els sectors de la població de manera coordinada.

Serveis que presta.

Les seues diverses actuacions s'inscriuen en els següents programes:

:: Servei d'acolliment i atenció davant situacions de necessitat social. S'encarregarà de la recepció, atenció i diagnòstic en les situacions de necessitats personals i familiars, proporcionant l'adequada informació, orientació i assessorament sobre les diferents prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

:: Servei de promoció de l'autonomia. Desenvoluparà la prevenció, diagnòstic i intervenció en situacions de diversitat funcional o discapacitat, dependència o vulnerabilitat, fomentant les relacions convivencials durant tot el cicle vital de les persones.

:: Servei d'inclusió social. Assumirà la prevenció, el diagnòstic, la intervenció i el seguiment per a la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, famílies o, en el seu cas, unitats de convivència, i fomentarà la seua participació en el procés d'inclusió social, amb caràcter periòdic.

:: Servei de prevenció i intervenció amb les famílies. S'encarregarà de la prevenció i avaluació de les situacions de risc, així com del diagnòstic social i la intervenció de caràcter individual o familiar amb la infància i l'adolescència, les persones majors i altres persones necessitades d'especial protecció familiar.

:: Servei d'acció comunitària. Desenvoluparà la prevenció, intervenció i promoció de la convivència en la comunitat de referència, a través de dispositius d'intervenció comunitària efectius, basats en el foment dels recursos comunitaris presents en el territori, especialment en els centres de serveis socials, cap a la consecució d'objectius comuns que permeten afavorir i millorar les condicions socials des d'un enfocament global i integrador. Desenvoluparan actuacions referents a la promoció del voluntariat social, així com a la sensibilització davant l'assetjament i ciber assetjament sexual, la prevenció dels delictes d'odi, la sensibilització cap al respecte de la diversitat, la potenciació de formes col·laboratives entre la ciutadania i la promoció de la igualtat de tracte, entre altres. Aquest servei es potenciarà especialment en els espais urbans qualificats de vulnerables.

:: Servei d'assessoria tècnica específica. Desenvoluparà prestacions d'assistència tècnica i jurídica per a l'adequada protecció i exercici dels drets socials de les persones.

:: Unitats d'igualtat. Garantiran la incorporació de la perspectiva de gènere, promovent la participació, impulsant plans d'igualtat i realitzant actuacions de prevenció de la violència de gènere i masclista, entre altres, amb l'objectiu de fer efectiu el principi d'igualtat de dones i homes de manera transversal en el conjunt de polítiques públiques d'àmbit local.

:: Atenció Psicològica. Ofereix suport psicològic a persones que es troben davant situacions crítiques que els impedeixen desenvolupar una vida normal, oferint-los una orientació perquè desenvolupen les habilitats necessàries que els permeten superar les dificultats pròpies de la convivència.