Menu Screen Reader

Menu Utilidades

Elegir Idioma

  • Imprimir
  • Contactar

Buscador

9

4 Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis


4.1 Contractacions.
Ítem 48 Es publiquen de forma immediata cada un dels Contractes (tots els contractes no menors) realitzats per l'Ajuntament, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través de què si és el cas s'haja publicitat el nombre de licitadors participants en cada un i la identitat dels adjudicataris.
 (id: 7776) 
Ítem 49 Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors realitzats per l'Ajuntament amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (per mitjà d'un enllaç directe i especifique en la web).
 (id: 7776)
Ítem 50 Les modificacions dels Contractes realitzats per l'Ajuntament (per mitjà d'un enllaç directe i específic en la web).
 (id: 7776)
Ítem 51 S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació.
 (id: 7776)
Ítem 52 Es publiquen les Actes de les Meses de contractació (per mitjà d'un enllaç directe i específic en la web per a esta informació).  (id: 7776)
Ítem 53 Les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels Contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.
 (id: 7776)
Ítem 54 L'Ajuntament informa explícitament en la web que publica els seus contractes en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP) (directament o per agregació en la Plataforma de contractació autonòmica).
 (id: 7776)
4.2 Convenis, encàrrecs de gestió i subvencions.
Ítem 55 La relació de convenis i comandes de gesión subscrits, amb indicació de les parts firmants, el seu objecte i si és el cas les obligacions econòmiques convingudes.
 (id: 7776)
Ítem 56 La relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l'Ajuntament, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.
 (id: 7776)
Ítem 57

:: Es publiquen les assignacions econòmiques que es concedixen a cada un dels Grups polítics municipals.

:: Organitzacions sindicals

 (id: 7776)
Ítem 58 Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament.  (id: 7776)
Ítem 59 Es publica informació sobre el Cost efectiu dels serveis públics prestats per l'Ajuntament (basant-se en la normativa de l'Orde HAP/2075/2014).
 (id: 7776)